Miratohet udhërrëfyesi për 5 prioritet e Komisionit Evropian

Miratohet udhërrëfyesi për 5 prioritet e Komisionit Evropian

Miratohet udhërrëfyesi për 5 prioritet e Komisionit EvropianKëshilli i Ministrave ka miratuar Udhërrëfyesin për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian. Sipas vendimit të marrë Ministria e Integrimit është përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e këtij udhërrëfyesi.

Po ashtu kjo ministri do të bëjë raportimet në Këshillin e Ministrave dhe Komitetin Ndërministror për Integrimin Evropian lidhur me ecurinë e procesit.

5 prioritetet:
1. Vazhdimi për zbatimin e reformës në administratën publike
2. Veprime për pavarësinë dhe efikasitetin e gjyqësorit
3. Vendosmëri në luftën kundër korrupsionit
4. Të bëjë më shumë përpjekje në luftën kundër krimit të organizuar
5. Masa për të forcuar të drejtat e njeriut, komunitetit romë, dhe zbatimin e të drejtave të pronarëve./shekulli/

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT PËR 5 PRIORITETET E REKOMANDUARA NGA KOMISIONI EVROPIAN, 2013

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Integrimit Evropian, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e udhërrëfyesit për 5 prioritetet e rekomanduara nga Komisioni Evropian (më poshtë udhërrëfyesi), që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ministria e Integrimit Evropian është përgjegjëse për bashkërendimin dhe monitorimin e zbatimit të udhërrëfyesit dhe raporton në Këshillin e Ministrave dhe Komitetin Ndërministror për Integrimin Evropian për ecurinë e procesit.

3. Ministritë dhe institucionet e tjera qendrore raportojnë çdo javë pranë Ministrisë së Integrimit Evropian për realizimin e detyrimeve që rrjedhin nga udhërrëfyesi.

4. Vendimi nr.988, datë 8.11.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit të Veprimit për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, shfuqizohet.

5. Ngarkohen të gjitha ministritë dhe institucionet qendrore, për të cilat në udhërrëfyes përcaktohen detyra të veçanta, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

V E N D I M I

PËR

PËRCAKTIMIN E FORMATIT DHE MËNYRËS SË MBLEDHJES E TË RAPORTIMIT TË TË DHËNAVE NGA OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR, PUBLIK OSE PRIVAT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 30, të ligjit nr.10107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të pikës 3, të nenit 59, të ligjit nr.10138, datë 11.5.2009, “Për shëndetin publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Ofruesit e kujdesit shëndetësor, publikë dhe privatë, që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e shëndetësisë në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me tipin e veprimtarisë dhe licencën për ushtrimin e veprimtarisë, me qëllim formulimin e politikave shëndetësore dhe të mbështetjes së kërkimit shkencor, raportojnë të dhëna në sistemin e informacionit shëndetësor, sipas përcaktimit në nenin 30, të ligjit nr.10107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Informacioni shëndetësor ndahet në tri kategori kryesore, si më poshtë vijon:

a) Regjistrat e sëmundjeve;

b) Survejanca e sëmundjeve me rëndësi të veçantë në shëndetin publik;

c) Të dhëna për aktivitetin e institucioneve shëndetësore.

2. Raportimi kryhet sipas emërtimeve të mëposhtme:

2.1. Regjistri i kancerit;

2.2. Regjistri i diabetit;

2.3. Regjistri spitalor për sëmundjet e arterieve koronare (SAK);

2.4. Regjistri spitalor për aksidentet cerebro-vaskulare (ACV);

2.5. Regjistri i sëmundjeve të rralla;

2.6. Regjistri i kontrollit mjekësor bazë, për 40-65 vjeç;

2.7. Regjistri i defekteve të lindura;

2.8. Regjistri i abortit;

2.9. Regjistri i shërbimeve të trajtimit të problemeve të varësive toksikologjike dhe adiktologjike (drogat);

2.10. Regjistri i sindromit të imunodeficiencës së fituar (AIDS);

2.11. Regjistri për personat që testohen për HIV;

2.12. Planifikimi familjar;

2.13. Raportimi javor i sindromaveinfeksioze;

2.14. Raportimi dhe denoncimi specifik i sëmundshmërisë infektive;

2.15. Survejancasindromike e infeksioneve seksualisht të transmetueshme (IST);

2.16. Survejanca e gripit;

2.17. Vaksinimi;

2.18. Farmakovigjilenca: raportimi i reaksioneve pasvaksinore;

2.19. Hemovigjilenca;

2.20. Survejanca e meningo – encefaliteve;

2.21. Survejanca e poliomielitit: paralizat flakside akute (PFA);

2.22. Survejanca e rubeolës kongenitale;

2.23. Survejanca e rashitmakulo – papular me temperaturë;

2.24. Survejanca e etheve hemoragjike;

2.25. Survejanca e sigurisë së gjakut;

2.26. Evidentimi dhe raportimi i shpërthimeve epidemike;

2.27. Sëmundshmëria në shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor;

2.28. Sëmundshmëria spitalore;

2.29. Vdekshmëria spitalore;

2.30. Vdekshmëria nën 5 vjeç;

2.31. Raportimi i dhunës në familje;

2.32. Veprimtaria e shërbimeve të kujdesit parësor;

2.33. Veprimtaria e shërbimit stomatologjik;

2.34. Veprimtaria e institucioneve me shtretër;

2.35. Veprimtaria obstetrikale në institucionet shëndetësore ose banesë;

2.36. Veprimtaria e qendrave shëndetësore të specializuara ose poliklinikave;

2.37. Veprimtaria e shërbimit të urgjencës;

2.38. Veprimtaria e konsultorit të gruas;

2.39. Veprimtaria e konsultorit të fëmijëve;

2.40. Veprimtaria e laboratorit mikrobiologjik;

2.41. Veprimtaria e laboratorit kimik – fizik (Shëndetit Publik);

2.42. Veprimtaria e dispanserive antituberkulare;

2.43. Veprimtaria e laboratorit klinik biokimik;

2.44. Veprimtaria e Shërbimit Kombëtar të Transfuzionit të Gjakut;

2.45. Veprimtaria e qendrave komunitare të shëndetit mendor;

2.46. Veprimtaria e shtëpive të mbështetura të shëndetit mendor;

2.47. Veprimtaria e institucioneve të shëndetit mendor me shtretër;

2.48. Veprimtaria e  transplantimit;

2.49. Burimet njerëzore.

3. Tipi dhe periodiciteti i të dhënave, subjekt i raportimit nga ofruesit e kujdesit shëndetësor, përcaktohen në shtojcën 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

4. Fushat përbërëse të raporteve të përcaktuara në pikën 2, të këtij vendimi, dhe formati i raportimit të tëdhënave përcaktohen në shtojcën 2, bashkëlidhur këtij vendimi.

5. Institucioni shëndetësor, publik ose privat, është përgjegjës për informacionin e raportuar. Institucioni, nëpërmjet rregulloreve të brendshme, përcakton përgjegjësitë individuale për saktësinë e informacionit të raportuar si dhe përgjegjësitë individuale në zbatim të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale.

6. Ofruesit e shërbimeve të kujdesit shëndetësor mbledhin dhe raportojnë të dhënat, sipas pikave 2 dhe 3, jo më vonë se katër javë pas përfundimit të periudhës për të cilën raportohet.

7. Drejtoritë rajonale të shëndetësisë janë përgjegjëse për monitorimin e raportimit të saktë dhe në kohë të ofruesve të shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe për të siguruar transferimin e të dhënave në Institutin e Shëndetit Publik, jo më vonë se gjashtë javë pas përfundimit të periudhës për të cilën raportohet. Drejtorive rajonale të shëndetësisë u sigurohet akses në të dhënat e raportuara nga ofruesit e shërbimeve të kujdesit shëndetësor.

8. Instituti i Shëndetit Publik përgjigjet për organizimin e “regjistrave kombëtarë”, mbështetur në të dhënat e raportuara sipas pikës 2, të këtij vendimi, për mbledhjen, ruajtjen, analizën dhe interpretimin e të dhënave, brenda strukturës së tij. Për çdo “Regjistër Kombëtar” të sigurohet ekspertiza e nevojshme sipas profileve: epidemiolog, analist të dhënash, menaxher i teknologjisë dhe informacionit, kontrollor i cilësisë, operatorë.

9. Regjistrat kombëtarë të jenë funksionalë brenda 3 (tri) viteve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

10. Deri në ngritjen e sistemit të informacionit shëndetësor, raportimi të kryhet duke përdorur formularët standardë të raportimit të të dhënave, të përcaktuar në shtojcën 3, bashkëlidhur këtij vendimi, ose me kalim elektronik në infrastrukturën ekzistuese të teknologjisë së informacionit, që disponon Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik, në formate elektronike standarde të raportimit (xml, csv, txt.). Ministria e Shëndetësisë merr masa teknike dhe organizative për transmetimin e sigurt dhe të garantuar të këtij informacioni, në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale.

11. Të gjithë ofruesit e kujdesit shëndetësor, publikë dhe privatë, janë të detyruar të mbledhin dhe të raportojnë çdo të dhënë tjetër, sipas përcaktimeve në ligje të veçanta.

12. Të dhënat e raportuara, të cilat e bëjnë personin të identifikueshëm, të kodohen/të anonimizohen menjëherë si dhe të informohen paraprakisht personat e përfshirë në këtë përdorim. Këto të dhëna nuk përhapen, përveç rasteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

13. Ofruesit e kujdesit shëndetësor, publik dhe privat, përfshirë dhe institucionet e ngarkuara për zbatimin e këtij vendimi që vihen në dijeni për të dhënat personale gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre, detyrohen të ruajnë konfidencialitetin dhe besueshmërinë edhe pas përfundimit të funksionit.

14. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë.

15. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA]