Agjencisë Kosovare e Privatizimit likuidon 45 ndërmarrje shoqërore

Agjencisë Kosovare e Privatizimit likuidon 45 ndërmarrje shoqërore

Agjencisë Kosovare e Privatizimit likuidon 45 ndërmarrje shoqëroreBordi u informua nga menaxhmenti me aktivitetet dhe zhvillimet e fundit të Agjencisë, ndërkaq shqyrtoi raportin e komisionit për ndërtimet jo të ligjshme në pronat shoqërore.

Bordi gjithashtu shqyrtoi dhe miratoi Raportin Vjetor të AKP-së për vitin 2013, si dhe shqyrtoi dhe miratoi një numër të transaksioneve të

Shitjeve përmes likuidimit nr. 24, ndërsa miratoi edhe vazhdimin e Memorandumit të Bashkëpunimit te ndryshuar me Policinë e Kosovës, me qëllim të verifikimit të historikut të ofertuesve fitues që dalin nga tenderët e shitjes ne privatizim dhe likuidim që zhvillon Agjencia.

Në këtë mbledhje u miratuan edhe një numër i qiradhënieve nëpër ndërmarrjet shoqërore. Bordi po ashtu diskutoi lidhur me vendimin e Kuvendit të Kosovës (Nr. 04-V-799, datë 19 mars 2014) lidhur me Fabrikën e Prodhimit të Gypave të Çelikut – Ferizaj dhe se AKP është duke e shqyrtuar atë konform kornizës ligjore aktuale që përcakton mandatin e Agjencisë.

Bordi i Drejtorëve i AKP-së miratoi listën përfundimtare për publikim dhe shpërndarje te parakohshme te punëtorëve te kualifikueshëm për Ndërmarrjen Shoqërore “Lavërtari/Blegtori”, në Prizren.Mbledhja e ardhshme e Bordit të Drejtorëve të AKP-së do të mbahet në fund të muajit prill 2014.